• ชื่อ - สกุล
  • ตำแหน่งงาน - สังกัด
คำนำหน้าชื่อ :  
ชื่อ :  
นามสกุล :  
 
ตำแหน่งงาน :  
สังกัด :  
สถานที่ทำงาน :  
 
#
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
สถานะ
ตำแหน่ง
สังกัด
เบอร์โทร
  นาย จักรกฤษ์ ลับโกษา ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการวิทยาศาสตร์ สวล. ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 044 - 521393
  นาย จักราวุธ สิทธิพรมมา ข้าราชการ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 044 - 521393
  นางสาว จันทิมา สิงคนิภา พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์พนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 044 - 521393
  นาง จำเนียร ชิ้นเพชร ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน ( ดูแลอาคาร 30 ) สำนักงานคณบดี 044 - 521393
  นางสาว  จิตรเจริญ เดิมสันเทียะ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 044 - 521393
  นาย จีระเดช อินทเจริญศานต์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์พนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 044 - 521393
  นาง จุฑาภรณ์ มิถุนดี บุคคลากรประจำ แม่บ้าน ( ดูแลอาคารศูนย์วิทย์ประยุกต์ ) สำนักงานคณบดี 044 - 521393
  นาง จุฑามาส กลางประพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์พนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 044 - 521393
  นางสาว จุรี สุวรรณศรี พนักงานราชการ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 044 - 521393
  นางสาว ชนกภัทร ผดุงอรรถ ข้าราชการ อาจารย์ประจำ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 044 - 521393
  นาง ชวนพิศ จารัตน์ พนักงานราชการ อาจารย์ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 044 - 521393
  ผศ.น.สพ. ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง ข้าราชการ อาจารย์ประจำ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 044 - 521393
  นาย ชาตรี เชิดนาม ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการสาธารณสุข ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 044 - 521393
  นาง ชุลี สุนทร บุคคลากรประจำ เจ้าหน้าทีปฏิบัติการห้องฟิสิกส์ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 044 - 521393
  นางสาว ชูจิต สาระภาค ข้าราชการ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 044 - 521393
 
หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
 
  [ หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 13 หน้า ]