Login !   |  
Search !      
   
        Back to site รายงานการประชุม คำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการ เกรด รอบรั้วคณะวิทยาศาสตร์ เอกสาร/แบบฟอร์ม หนังสือประชาสัมพันธ์
     
 
 
ประเภท File .PDF ประเภท File .RAR
ประเภท File .DOC ประเภท File .XLS
ประเภท File .TXT ประเภท File .ZIP
 
 
 
 
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4074811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพSection :A
         ผู้สอน :นางอินทิรา ทองไกรแสน
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4073408 สุขศึกษาสำหรับครประถมศึกษา
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาการประถมศึกษาSection :A
         ผู้สอน :นางอินทิรา ทองไกรแสน
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4064402 พื้นฐานทางวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :นางชวนพิศ จารัตน์
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4063205 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :นางชวนพิศ จารัตน์
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4063420 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :ดร.ประดับ เรียนประยูร
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4063501 การจัดการสิ่งแวดล้อม
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :นางชวนพิศ จารัตน์
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4064411 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
         ภาค/ปีการศึกษา1/2553
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :นายวรรธนะชัย อยู่ในวงศ์
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4064902 การวิจัยสิ่งแวดล้อม
         ภาค/ปีการศึกษา1/2553
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :ดร.ประดับ เรียนประยูร
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4064901 สัมมนาสิ่งแวดล้อม
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :ดร.ประดับ เรียนประยูร
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4064410 การวางผังเมืองและผังภาค
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4064409 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4064412 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมSection :A
         ผู้สอน :นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี)Section :B
         ผู้สอน :นายวรรธนะชัย อยู่ในวงศ์
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)Section :A
         ผู้สอน :นางสาวยุพเยาว์ โตคีรี
          รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
         ภาค/ปีการศึกษา2/2553
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)Section :D
         ผู้สอน :นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์
 
 
หน้าแรก 1 2 3 [4] 5 6 7 8 หน้าสุดท้าย
[ หน้าที่ :4จากทั้งหมด8หน้า ]

        © Copyright 2010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ All rights reserved